Logi i Dominica

Åben kort
Lokal tid:
14:18:39

Hyram's Guest House

Rose Street, Roseau
lodgingLæs mere

Suite Pepper Studio Apartment

Jimmit, Roseau
lodgingLæs mere

Timbo's Apartelle

40 Princess Ln, Goodwill
lodgingLæs mere

Joy's Apartment

Glasgow, Roseau
lodgingLæs mere

Narakiel's Inn

Saint John's Avenue, Roseau
lodgingLæs mere

Mr. Clean Bed & Breakfast

9 Federation Drive, Roseau
lodgingLæs mere

St. James Guesthouse

Federation Drive, Roseau
lodgingLæs mere

Ma Bass Central Guest House

44 Field's Lane, Roseau
lodgingLæs mere

Cherry Lodge

King's Lane, Roseau
lodgingLæs mere

Overniter

King's Lane, Roseau
lodgingLæs mere

La Flamboyant Hotel

King George V Street, Roseau
lodgingLæs mere

Kent Anthony's Guest House

Great Malborough Street, Roseau
lodgingLæs mere

BISA HOTELS & RESTAURANT ROSEAU

18 OLD STREET 3RD FLOOR, Roseau
lodgingLæs mere

Sutton Place Hotel

Old Street, Dominica
lodgingLæs mere

Garraway Hotel

1 Dame Mary Eugenia Charles Boulevard, Roseau
lodgingLæs mere

Fort Young Hotel

Victoria Street, Roseau
lodgingLæs mere

Joy's Apartment, Glasglow, Roseau

Roseau
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominica

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning